تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی - اهورامزدا كیست؟
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1390/05/17 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

ارمغان به کسانی که میخواهند شناسه و هویت ایران فردا را باز سازی کنند
اهورامزدا خدای زرتشت « نه قومی برگزیده دارد (عرب) و نه با زبانی ویژه ( عربی) برای کسانی وحی می فرستد و نه گروهی از آفریدگان خویش را مامور کشتار گروهی دیگر که انها را کافر مینامد می کند و نه خودش شبانه چند هزار نفر از بندگانش (فرزندان مصریان) را از میان می برد و نه برای اشتباهاتی که خودش در آفرینش این بندگان کرده آنها را تا ابد با آتش و مار و عقرب در جهانی دیگر شکنجه می کند. بلکه اهورامزدا خدای زرتشت جوهر راستی و سرآغاز راستی است. او به هستی آورنده خرد و آغاز و پایان نظامی است که میلیاردها کهکشان را با میلیاردها خورشید آنها را از میلیاردها سال پیش با خرد بیکران خود در گردش دارد. است. او برتر و پاک تر از آن است که ما او را درگیر مسائل فرومایه زندگی چند انسان گمراه در کره ای کوچک بنام زمین بکنیم. او اهورا مزداست.» او خوشبختی و شادی و شکوفائی را برای جانداران این زمین آفریده تا از آن بهره بگیرند. او آزادی گزینش را آفریده تا انسانها بتوانند راه و روش وشیوه زندگی خود را به دل خواه خود گزینش کنند. او آرامش را آفریده تا مردمان زندگی آسوده داشته باشند. او اندیشه نیک را آفریده تا زنان ومردان را به سوی بخش پرفروغ زندگی راهنمائی کند. او چیرگی به خود را آفریده تا مردمان را از لغزشهای نا خواسته زندگی دور نگاه دارد. و سرانجام او رسائی و تکامل را آفریده تا انسانها بتوانند هر دم روان و بینش درونی خود را در پهنه های جهان غیرمادی گسترش داده و به جاودانگی برسند. آری، او اهورامزدا خدای زرتشت و تمام آفرینش است.

دکتر خسرو خزاعی ( پردیس)

شود مردمی کیش و آیین ما

نگیرد خرد ُخرده بر دین ما

بیاریم باز آب رفته بجوی

مگر زان بیابیم باز آبروی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (فردوسی)
طبقه بندی: باستان شناسی،  تاریخی،  جالب،  فرهنگی، 
نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟