تبلیغات
راه رهایی ، خردگرایی
راه رهایی ، خردگرایی
نتوانستم فریاد بزنم سكوت کردم
نوشته شده در تاریخ 1392/04/2 توسط احسان شمشیری | نظرات ()

فروردین

فروردین نام نخستین ماه از فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان فرورتینام, در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده كه به معنای فروردهای پاكان و فروهرهای ایرانیان است. بنا به عقیده پیشینیان, ده روز پیش از آغاز هر سال فروهر در گذشتگان كه با روان و وجدان از تن جدا گشته, برای سركشی خان و مان دیرین خود فرود می آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر می‌برند. به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیكان, هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده اند. فروهران در ده روز آخر سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از بر آمدن آفتاب,به دنیای دیگر می‌روند.

اردیبهشت
اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده كه كلمه ای است مركب از دو جزء:
جزء اول ((اشا)) از جمله لغاتی است كه معنی آن بسیار منبسط است, راستی و درستی, تقدس, قانون و آئین ایزدی, پاكی.... و بسیار هم در اوستا به كار برده شده است. جزء دیگر این كلمه كه واژه ((وهیشت))باشد. صفت عالی است به معنای بهترین, بهشت فارسی به معنی فردوس از همین كلمه است. در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاكی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی كلیه آتش های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی تركیب لغت اردیبهشت ((مانند بهشت)) هم آمده است.
 
 خرداد
خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاهشمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان هئوروتات ,در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد گفته شده كه كلمه ای است مركب از دو جزء: جزء هئوروه كه صفت است به معنای رسا, همه, درست و كامل. دوم تات كه پسوند است برای اسم مونث, بنابراین هئوروتات به معنای كمال و رسایی است. ایزدان تیر و باد و فروردین از همكاران خرداد می‌باشند. خرداد نماینده رسایی و كمال اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.
 
تیر

تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه, در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده كه یكی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق می‌شود. فرشته مزبور نگهبان باران است و به كوشش او زمین پاك, از باران بهره مند می‌شود و كشتزارها سیراب می‌گردد. تیشتر را در زبانهای اروپایی سیریوس خوانده اند. هر گاه تیشتر از اسمان سر بزند و بدرخشد مژده ریزش باران می‌دهد. این كلمه را نباید با واژه عربی به معنی سهم اشتباه كرد.
 
امرداد
امرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا امرتات ,در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده كه كلمه ای است مركب از سه جزء:
اول ((ا)) ادات نفی به معنی نه, دوم ((مرتا)) به معنی مردنی و نابود شدنی نیست و سوم تات كه پسوند و دال بر مونث است. بنابر این امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه ((مرداد)) به غلط استعمال می‌شود. در ادبیات مزدیسنا امرداد یكی از امشاسپندان است كه نگهبانی نباتات با اوست. در مزدیسنا شخص باید به صفات مشخصه پنج امشاسپند دیگر كه عبارتند از:

نیك اندیشی, صلح و سازش, راستی و درستی, فروتنی و محبت به همنوع, تامین اسایش و امنیت بشر مجهز باشد تا به كمال مطلوب همه كه از خصایص امرداد است نایل گردد.
 
شهریور
شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه, در پهلوی شتریور و در فارسی شهریور می‌دانند. كلمه ای است مركب از دو جزء: خشتر كه در اوستا و پارسی باستان و سانسكریت به معنی كشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیر یه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعا یعنی كشور منتخب یا پادشاهی برگزیده . این تركیب بارها در اوستا به معنی بهشت یا كشور آسمانی اهورامزدا آمده است. شهریور در جهان روحانی نماینده پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار خداوندی است و در جهان مادی پاسبان فلزات. چون نگهبانی فلزات با اوستاو را دستگیر فقرا و ایزد رحم و مروت خوانده اند. روایت شده است شهریور آزرده و دلتنگ می‌شود از كسی كه سیم و زر را بد به كار اندازد یا بگذارد كه زنگ بزند.

مهر

در سانسكریت میترا, در اوستا و پارسی میثر و در پهلوی میتر و در فارسی مهر گفته می‌شود. كه از ریشه سانسكریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذكر كرده اند. مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان. میثره در سانسكریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است. مهر ایزد هماره بیدار و نیرومند است و برای یاری كردن راستگویان و بر انداختن دروغگویان و پیمان شكنان در تكاپوست. مهر از برای محافظت عهد و پیمان و میثاق مردم گماشته شده است. از این رو فرشته فروغ و روشنایی نیز هست كه هیچ چیز ار او پوشیده نمی‌ماند. برای انكه از عهده نگهبانی بر آید اهورامزدا به او هزار گوش و ده هزار چشم داده است. مقام مهر در بالای كوه ((هرا)) است, انجایی كه نه روز است و نه شب, نه گرم است و نه سرد, نه ناخوشی و نه كثافت .مهر از آنجا بر ممالك آریایی نگران است. این آرامگاه خود به پهنای كره زمین است یعنی مهر در همه جا حاضر است و با شنیدن آوای ستمدیدگان آگاه گشته به یاری آنان می‌شتابد.

آیین مهر در دین مسیح نیز مشهود است. ایزد مهر در اصل بجز ایزد خورشید بوده است اما بعدها آندو را یكی دانسته اند. مورخان یونانی مهر را به نام میترس یاد كرده اند و كر كرده اند كه ایرانیان خورشید را به اسم ((میترس)) می‌ستایند.از این خبر پیداست كه در یك قرن پیش از میلاد مسیح آندو با یكدیگر مخلوط شده اند. نگهبانی ماه هفتم و روز شانزدهم هر ماه را به عهده ایزد مهر است.
 
آبان

در اوستا آپ در پارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته می‌شود. در اوستا بارها ((آپ)) به معنی فرشته نگهبان آب استعمال شده و همه جا به صیغه جمع آمده است. نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم از هر ماه را, آبان می دانند. ایزد آبان موكل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد. به سبب آنكه ((زو)) كه یكی از پادشاهان ایران بود در این روز با افراسیاب جنگ كرده, او را شكست داده, تعاقب نمود و از ملك خویش بیرون كرد, ایرانیان این روز را جشن می گیرند, دیگر آنكه چون مدت هشت سال در ایران باران نبارید مردم بسیار تلف گردیده و بعضی به ملك دیگر رفتند. عاقبت در همین روز باران شروع به باریدن كرد و بنابراین ایرانیان این روز را جشن كنند. آفتاب در این ماه در برج عقرب یا كژدم قرار می‌گیرد.
 
آذر

در اوستا آتر, آثر, در پارسی باستان آتر, در پهلوی آتر, و در فارسی آذر می‌گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یكی از بزرگتری ایزدان است. آریائیان(هندوان و ایزدان) بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند. ایزد آذر نزد هندوان ,آگنی خولنده شده و در ((ودا)) (كتاب كهن و مقدس هندوان) از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفت اب در این ماه در برج قوس یاكماندار قرار می گیرد.

دی

در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده, دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر ((دا)) به معنی دادن و افریدن است. در خود اوستا صفت دثوش (=دی)برای تعیین دهمین ماه استعمال شده است. در میان سی روز ماه, روزهای هشتم و بیست و سوم به دی (آفریدگار,دثوش) موسوم است. برای اینكه سه روز موسوم به ((دی) )با هم اشتباه نشوند نام هر یك را به نام روز بعد می‌پیوندند. مثلا روز هشتم را ((دی باز)) و روز پانزدهم را ((دی بمهر)) و....دی نام ملكی است كه تدبیر امور و مصالح روز و ماه دی به او تعلق دارد.

بهمن
در اوستا وهومنه ,در پهلوی وهومن, در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده كه كلمه ای است مركب از دو جزء: ((وهو))به معنی خوب و نیك و ((مند))از ریشه من به معنی منش: پس یعنی بهمنش, نیك اندیش, نیك نهاد. نخستین آفریده اهورامزدا است و یكی از بزرگترین ایزدان مزدیسنا. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیك و خرد و توانایی خداوند است. انسان را از عقل و تدبیر بهره بخشید تا او را به آفریدگار نزدیك كند.یكی از وظایف بهمن این است كه به گفتار نیك را تعلیم می دهد و از هرزه گویی باز می‌دارد.خروس كه از مرغكان مقدس به شمار می‌رود و در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را رانده ,مردم را به برخاستن و عبادت و كشت و كار می‌خواند, ویژه بهمن است. همچنین لباس سفید هم از آن وهمن است. همه جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و كشتار در بهمن روز منع شده است. بنا به نوشته ابوریحان بیرونی جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و كشتار در بهمن روز منع شده است.بهمن اسم گیاهی است كه به ویژه در جشن بهمنجه خورده می‌شود.و در طب نیز این گیاه معروف است.
 
اسفند
در اوستا اسپنتا آرمیتی, در پهلوی اسپندر, در فارسی سپندار مذ, سفندارمذ, اسفندارمذ, و گاه به تخفیف سپندار و اسفند گفته شده كه كلمه ای است مركب از دو جزء: سپند, كه صفت است به معنی پاك و مقدس, یا ارمئتی هم مركب از دو جزء: اول آرم كه قید است به معنی درست, شاید و بجا. دوم متی از مصدر من به من معنی اندیشیدن. بنابراین ارمتی به معنی فروتنی, بردباری و سازگاری است و سپنته آرمتی به معنی بردباری و فروتنی مقدس است. در پهلوی آن را خرد و كامل ترجمه كرده اند. سپندارمذ یكی از امشاسپندان است كه مونث و دختر اهورامزدا خوانده شده است. وی موظف است كه همواره زمین را خرم , آباد, پاك و بارور نگه دارد, هر كه به كشت و كار بپردازد و خاكی را آباد كند خشنودی اسپندارمذ را فراهم كرده است و آسایش در روی زمین سپرده به دست اوست و خود زمین نیز نماینده این ایزد بردبار و شكیباست و مخصوصا مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است. بیدمشك گل مخصوص سپندارمذ می‌باشد.طبقه بندی: تاریخی،  باستان شناسی، 
نوشته شده در تاریخ 1391/01/26 توسط احسان شمشیری | دیدگاه ()

یار و همــــــــــسر نـگرفــــــــتم که گرو بود سرم

تو شـــــدی مــــادر و مـــن با همه پیری پسرم

تو جـــگر گوشه هـــــم از شـــــیر بریدی و هنوز

مــن بیچاره همان عـاشق خونـــــین جــــــگرم

خــون دل میخورم و چـشم نظـــــر بازم جــــام

جرمم این است که صاحبـدل و صــاحبــنظرم

مــــن که با عشـــق نراندم به جوانی هوسی

هـــوس عشق و جـوانی است به پیرانه سرم

پدرت گــوهر خود تا به زر و سیم فــــــــــروخت

پـــــدر عشـــــق بســــوزد که در آمــــد پــدرم

عشـق و آزادگـــــی و حـسن و جـوانی و هــنر

عجــبا هیــچ نــیرزید که بی ســیم و زرم

هنــــــرم کاش گـــــــــــره بند زر و سیـــمم بود

که به بازار تـو کـاری نگـــشود از هـنرم

سیـــــزده را همه عــــــــــالم بدر از شهر كنند

مـــن خود آن ســیزدهم کز همه عالم بدرم

تـــا به دیـــــــوار و درش تـــــازه کـنم عــهد قدیم

گاهـی از کوچه ی معـشوقه ی خود میگذرم

تو از آن دگـــــری رو کــــــــــه مــــرا یاد تو بـــس

خود تو دانــــــی که مـن از آن جهانی دگرم

از شــکار دگــران چشـــــم و دلـــی دارم سـیر

شـــیرم و جــــوی شــغالان نبـــود آبخـــورم

خون دل مـوج زند در جـــــــــــــگرم چون یاقــوت

شــهریارا چــه کنــــم لــعلم و والا گـــهرم


 
طبقه بندی: شعر،  عاشقانه، 
نوشته شده در تاریخ 1390/10/5 توسط احسان شمشیری | نظرات ()

دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من                                                                   به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من

اگر گم کرده ای ای دل، کلید استجابت را                                                     بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من

بیفشان قطره اشکی، که من هستم خریدارش                                                      بیاور قطره ای اخلاص، دریا کردنش با من

اگر درها به رویت بسته شد، دل بر مکن بازآ                                                            در خانه دق الباب کن، وا کردنش با من

به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم، آنی                                      طلب کن آنچه می خواهی، مهیا کردنش با من

بیا قبل از وقوع مرگ، روشن کن حسابت را                                     بیاور نیک و بد را، جمع و منها کردنش با من

چو خوردی روزی امروز ،ما را شکر نعمت کن                                            غم فردا مخور، تامین فردا کردنش با من

به قرآن، آیه رحمت فراوان است، ای انسان                            بخوان این آیه را، تفسیر و معنا کردنش با من

اگر عمری گنه کردی، مشو نومید از رحمت                                                             تو توبه نامه را بنویس، امضا کردنش با من

 

 

 
طبقه بندی: شعر،  فرهنگی، 
نوشته شده در تاریخ 1390/10/2 توسط احسان شمشیری | نظرات ()

تموم لحظه های من

خیره به کارای تو بود

خیره به اون خنده ها و

ناز و اداهای تو بود

فرشته ای که اونروزا

تو قلب من خونه خرید

اشکی شد و گریه ای و

از تو چشام بیرون پرید

تازه ترین زخم دلم

زخم نبودن توئه

این روزا هرجا که برم

حرف فروختن منه

تو رفتی و با رفتنت

همیشه بی خدا شدم

حیف روزای مونده که

اینطوری بی دعا شدم

زندگی بودن تو

هیچ لذتی برام نداشت

تمسخر مردم شهر

حال و هوا برام نذاشت

مدعی عشقت شدم

هیچکس یاورم نشد

بازی سخت زندگی

هیچوقت باورم نشد

تو سهم من نبودی و

به رویا سپردمت

ولی به عشقمم قسم

که تا خدا میبردمت

دلگیرم از خیانت

دونسته مرتکب شده

غصه سخت دوریت و

خدا کنه تموم کنه
طبقه بندی: شعر،  عاشقانه، 
نوشته شده در تاریخ 1390/07/7 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

چیزی بنام راحتی محض وجود ندارد ، پس سعی کن از همین حالا راحت باشی

 

به قول حكیم خیام:

 

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پر کن قدح باده  که معلومم نیست

کاین دم که فرو برم برآرم یا نه
طبقه بندی: شعر،  فرهنگی،  حکیمانه،  جالب، 
نوشته شده در تاریخ 1390/07/6 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

زیبایی های کوچک را دوست بداریم

حتی اگر

در میان زشتی های بزرگ باشند...
طبقه بندی: حکیمانه، 
نوشته شده در تاریخ 1390/07/6 توسط احسان شمشیری | دیدگاه شما ()

  وقتی می ‌بینی طرفت دیگه به هیچ ‌کدوم از رفتارات اعتراض نمی‌کنه، فکر نکن آدم ایده‌آلی شدی. این زنگ خطره. داره نسبت به تو بی ‌تفاوت می‌شه. بفهم

دکتر شریعتی می گفت هرگز از کسی که با من موافق بود چیزی یاد نگرفتم
طبقه بندی: حکیمانه، 
(تعداد کل صفحات:92)      1   2   3   4   5   6   7   ...  

نظر فراموش نشه. به چه مطالبی نیاز دارید؟